FINCENTRUM & FORBES INVESTÍCIA ROKA 2019 - METODIKA

V nominácii vo všetkých kategóriách môžu byť zaradené len nasledujúce typy fondov:

 • fond, ktorý je určený pre retailovú klientelu a bolo možné do neho vstúpiť na slovenskom trhu na začiatku roka 2019 a vystúpiť na konci roka 2019 (teda nie uzavreté tranže zaistených fondov alebo špeciálnych fondov kvalifikovaných investorov);

 

 • k fondu sú na internete voľne dostupné relevantné a jednoznačné informácie, vrátane historických hodnôt NAV; hodnotia sa len fondy s denným oceňovaním;
 • do fondu je možné investovať jednorazovo, aj pravidelne; minimálna jednorazová investícia musí byť nižšia alebo rovná 3 000 EUR;
 • ak má fond viacero verzií, hodnotí sa iba jedna - najlepšia trieda, primárne akumulačná.

Z nominácie sú vylúčené alternatívne investičné stratégie, life cycle fondy, fondy s vopred vyhlasovaným výnosom alebo hedge fondy. Pri fondoch, kde nie je možné jednoznačne určiť kategóriu, si organizátor vyhradzuje právo fond kategorizovať podľa vlastného uváženia.

Vzhľadom na to, že kategória 1) Fondy krátkodobých investícií sú primárne určené na tvorbu krátkodobej finančnej rezervy a majú prirodzene veľký náskok vďaka nízkej volatilite oproti iným kategóriám, nebudú vstupovať do vyhodnotenia hlavnej ceny – kategória 7) Investícia roka.

 

KATEGÓRIE ZARADENIA FONDOV:

1) FONDY KRÁTKODOBÝCH INVESTÍCIÍ

Do tejto kategórie spadajú fondy peňažného trhu a fondy krátkodobých investícií, ktoré trvalo investujú do termínovaných vkladov a krátkodobých cenných papierov. Do hodnotenia sú zaradené fondy, bez ohľadu na menu, v ktorej sú denominované.

2) DLHOPISOVÉ FONDY

Dlhopisové fondy trvalo investujú najmä do dlhopisov. Do hodnotenia sú zaradené aj fondy konvertibilných dlhopisov. Do hodnotenia sú zaradené fondy, bez ohľadu na menu, v ktorej sú denominované.

3) AKCIOVÉ FONDY GLOBÁLNE – ROZVINUTÉ TRHY

Do tejto kategórie spadajú fondy investujúce do globálnych akcií s prevahou rozvinutých trhov, bez zamerania na konkrétny sektor či región. Túto kategóriu organizátor vyhodnocuje osobitne, pretože ju vníma ako optimálny nástroj dlhodobého sporenia napríklad na dôchodok. Do hodnotenia sú zaradené fondy, bez ohľadu na menu, v ktorej sú denominované.

4) AKCIOVÉ FONDY

Túto kategóriu tvoria fondy, ktoré trvale investujúce na akciovom trhu (t.j. do akcií a inštrumentov nesúcich riziko akcií) a nespĺňajú kritériá globálnych akciových fondov, investujúcich prevažne na rozvinutých trhoch. Akciové fondy zahŕňajú aj indexové fondy viazané na akciové indexy. Do tejto kategórie budú zaradené aj fondy fondov, ktoré trvalo investujú len do akciových fondov. Pri akciových fondoch nezáleží na denominačnej mene. Doplnkovo sa stanovuje, či je fond orientovaný sektorovo, t.j. fond, ktorý investuje výlučne do určitého ekonomického sektoru alebo regionálne, t.j. fond špecializujúci sa na určité regióny.

5) KOMODITNÉ FONDY

Do tejto kategórie patria fondy, ktoré sú sektorovo zamerané na jednu alebo viacero komodít a investujú napríklad do obilnín, vzácnych a priemyselných kovov, zemného plynu a ropy alebo živého dobytka. Pritom sa nerozlišuje či fond investuje do komodít prostredníctvom akcií, dlhopisov, iných investičných fondov alebo derivátov. Hodnotia sa aj fondy, ktoré sú denominované v inej mene ako EUR.

6) ZMIEŠANÉ FONDY

Do tejto kategórie spadajú fondy, ktoré investujú do aktív na rôznych trhoch a nie sú stanovené limity pre podiel akcií či dlhopisov. Zaradené budú aj fondy fondov, ktoré nespadajú do kategórie akciových fondov. Zároveň sú v tejto kategórii zaradené všetky fondy nespadajúce do iných vyššie uvedených kategórií.

ZDROJOVÉ DÁTA

Pre každý fond sú potrebné nasledujúce informácie v uvedenom formáte:

 • plný názov fondu a ISIN, vrátane uvedenia investičnej spoločnosti a meny, v ktorej je uvedená cena podielových listov;
 • kategória podľa vyššie uvedených pravidiel – v sporných prípadoch doplnkové informácie, napríklad stručný popis investičnej stratégie alebo orientačná štruktúra portfólia;
 • časový rad cien podielových listov pre každý pracovný deň v roku; ak nie je cena uvedená z nejakého dôvodu (napr. štátny sviatok v Luxembursku, a pod.) uvádza sa cena za predchádzajúci deň;
 • časový rad musí byť upravený na pracovné dni na Slovensku, t.j. bez sobôt, nedieľ a slovenských štátnych sviatkov;

SPÔSOB VYHODNOTENIA VÝSLEDKU

Výsledky budú pre každú kategóriu vyhodnotené týmto spôsobom:

 1. Pre každý fond sa vypočíta celkový ročný výnos v EUR vyjadrený v % k 31. 12. 2019, čo je posledný pracovný deň roka 2019.
 2. Vstupné a výstupné poplatky sa nezohľadňujú, pretože neodrážajú kvalitu portfólio manažéra a spravidla ich výška závisí od distribútora.
 3. Od celkového ročného výnosu sa odpočíta hodnota jednoročnej sadzby EURIBOR platnej k začiatku roka 2019 (t.j. 2. 1. 2019), ktorá predstavuje bezrizikovú investíciu.
 4. Výsledok budeme nazývať nadvýnos.
 5. Pre každý fond sa vypočíta volatilita na báze denných zmien hodnoty podielu. Pre fondy s denomináciou inou ako v EUR sa do volatility premietne aj menové riziko.
 6. Pre každý fond sa vypočíta podiel nadvýnos / volatilita, ktorý vyjadruje mieru nadvýnosu v prepočte na jednotku celkového rizika fondu vyjadreného volatilitou. Táto hodnota je podkladom pre výpočet konečného poradia.
 7. Ak sa na hodnotené pozície v kategórii kvalifikujú viaceré podfondy jedného fondu v rôznych menách, vyhodnotí sa len tá menová verzia, ktorá sa umiestnila najlepšie. 

ZÁVER

Výsledkom bude priradené poradie a budú publikované podľa špecifikácií spoločnosti Fincentrum. V súčasnosti plánované vyhlasované kategórie sú nasledujúce:

 

 1. Fond krátkodobých investícií (kategória zaradenia fondov (1)),
 2. Dlhopisový fond (kategória zaradenia fondov (2)),
 3. Akciový fond globálny – rozvinuté trhy (kategória zaradenia fondov (3)),
 4. Akciový fond (kategória zaradenia fondov (4)),
 5. Komoditný fond (kategória zaradenia fondov (5)),
 6. Zmiešaný fond (kategória zaradenia fondov (6)),
 7. Investícia roka (najlepší z kategórií 2 až 6).

Poznámka: Kategória, v ktorej žiadny z hodnotených fondov splňujúcich kritériá nebude mať kladný výnos v EUR, nebude vyhlasovaná.

FINCENTRUM & FORBES INVESTÍCIA ROKA 2017 - METODIKA

V NOMINÁCII VO VŠETKÝCH KATEGÓRIÁCH MÔŽU BYŤ ZARADENÉ LEN NASLEDUJÚCE TYPY FONDOV:

 

 • FOND, KTORÝ JE URČENÝ PRE RETAILOVÚ KLIENTELU A BOLO MOŽNÉ DO NEHO VSTÚPIŤ NA ZAČIATKU ROKA 2017 A VYSTÚPIŤ NA KONCI ROKA 2017 (TEDA NIE UZAVRETÉ TRANŽE ZAISTENÝCH FONDOV ALEBO ŠPECIÁLNYCH FONDOV KVALIFIKOVANÝCH INVESTOROV),

 

 • K FONDU SÚ NA INTERNETE VOĽNE DOSTUPNÉ RELEVANTNÉ A JEDNOZNAČNÉ INFORMÁCIE, VRÁTANE HISTORICKÝCH HODNÔT NAV; HODNOTIA SA LEN FONDY S DENNÝM OCEŇOVANÍM,

 

 • DO FONDU JE MOŽNÉ INVESTOVAŤ JEDNORAZOVO, AJ PRAVIDELNE; MINIMÁLNA JEDNORAZOVÁ INVESTÍCIA MUSÍ BYŤ NIŽŠIA ALEBO ROVNÁ 3 000 €,

 

 • AK MÁ FOND VIACERO VERZIÍ, HODNOTÍ SA IBA JEDNA, NAJLEPŠIA TRIEDA, PRIMÁRNE A – AKUMULAČNÁ.

 

Z NOMINÁCIE SÚ VYLÚČENÉ ALTERNATÍVNE – LIFE CYCLE FONDY, FONDY S VOPRED VYHLASOVANÝM VÝNOSOM ALEBO HEDGE FONDY. PRI FONDOCH, KDE NIE JE MOŽNÉ JEDNOZNAČNE URČIŤ KATEGÓRIU, SI ORGANIZÁTOR VYHRADZUJE PRÁVO FOND KATEGORIZOVAŤ PODĽA VLASTNÉHO UVÁŽENIA.

KATEGÓRIE ZARADENIA FONDOV:

1) FONDY KRÁTKODOBÝCH INVESTÍCIÍ

DO TEJTO KATEGÓRIE SPADAJÚ FONDY PEŇAŽNÉHO TRHU A FONDY KRÁTKODOBÝCH INVESTÍCIÍ, KTORÉ TRVALO INVESTUJÚ DO TERMÍNOVANÝCH VKLADOV A KRÁTKODOBÝCH CENNÝCH PAPIEROV. VZHĽADOM NA TO, ŽE IDE O INVESTÍCIU URČENÚ KONZERVATÍVNYM INVESTOROM, HODNOTIA SA IBA FONDY DENOMINOVANÉ V EUR.

2) DLHOPISOVÉ FONDY

DLHOPISOVÉ FONDY TRVALO INVESTUJÚ NAJMÄ DO DLHOPISOV. PRI TEJTO KATEGÓRII FONDOV NEZÁLEŽÍ NA DENOMINAČNEJ MENE. DO HODNOTENIA SÚ ZARADENÉ AJ FONDY KONVERTIBILNÝCH DLHOPISOV.

3) AKCIOVÉ FONDY GLOBÁLNE – ROZVINUTÉ TRHY

DO TEJTO KATEGÓRIE SPADAJÚ FONDY INVESTUJÚCE DO GLOBÁLNYCH AKCIÍ S PREVAHOU ROZVINUTÝCH TRHOV, BEZ ZAMERANIA NA KONKRÉTNY SEKTOR. TÚTO KATEGÓRIU ORGANIZÁTOR VYHODNOCUJE OSOBITNE, PRETOŽE JU VNÍMA AKO OPTIMÁLNY NÁSTROJ DLHODOBÉHO SPORENIA NAPRÍKLAD NA DÔCHODOK. DO HODNOTENIA SÚ ZARADENÉ FONDY, BEZ OHĽADU NA MENU, V KTOREJ SÚ DENOMINOVANÉ.

4) AKCIOVÉ FONDY

TÚTO KATEGÓRIU TVORIA FONDY, KTORÉ TRVALE INVESTUJÚCE NA AKCIOVOM TRHU (T.J. DO AKCIÍ A INŠTRUMENTOV NESÚCICH RIZIKO AKCIÍ) A NESPĹŇAJÚ KRITÉRIÁ GLOBÁLNYCH AKCIOVÝCH FONDOV, INVESTUJÚCICH PREVAŽNE NA ROZVINUTÝCH TRHOCH. AKCIOVÉ FONDY ZAHŔŇAJÚ AJ INDEXOVÉ FONDY VIAZANÉ NA AKCIOVÉ INDEXY. DO TEJTO KATEGÓRIE BUDÚ ZARADENÉ AJ FONDY FONDOV, KTORÉ TRVALO INVESTUJÚ LEN DO AKCIOVÝCH FONDOV. PRI AKCIOVÝCH FONDOCH NEZÁLEŽÍ NA DENOMINAČNEJ MENE. DOPLNKOVO SA STANOVUJE, ČI JE FOND ORIENTOVANÝ SEKTOROVO, T.J. FOND, KTORÝ INVESTUJE VÝLUČNE DO URČITÉHO EKONOMICKÉHO SEKTORU ALEBO REGIONÁLNE, T.J. FOND ŠPECIALIZUJÚCI SA NA URČITÉ REGIÓNY.

5) KOMODITNÉ FONDY

DO TEJTO KATEGÓRIE PATRIA FONDY, KTORÉ SÚ SEKTOROVO ZAMERANÉ NA JEDNU ALEBO VIACERO KOMODÍT A INVESTUJÚ NAPRÍKLAD DO OBILNÍN, VZÁCNYCH A PRIEMYSELNÝCH KOVOV, ZEMNÉHO PLYNU A ROPY ALEBO ŽIVÉHO DOBYTKA. PRITOM SA NEROZLIŠUJE ČI FOND INVESTUJE DO KOMODÍT PROSTREDNÍCTVOM AKCIÍ, DLHOPISOV, INÝCH INVESTIČNÝCH FONDOV ALEBO DERIVÁTOV. HODNOTIA SA AJ FONDY, KTORÉ SÚ DENOMINOVANÉ V INEJ MENE AKO EUR.

6) ZMIEŠANÉ FONDY

DO TEJTO KATEGÓRIE SPADAJÚ FONDY, KTORÉ INVESTUJÚ DO AKTÍV NA RÔZNYCH TRHOCH A NIE SÚ STANOVENÉ LIMITY PRE PODIEL AKCIÍ ČI DLHOPISOV. ZARADENÉ BUDÚ AJ FONDY FONDOV, KTORÉ NESPADAJÚ DO KATEGÓRIE AKCIOVÝCH FONDOV. ZÁROVEŇ SÚ V TEJTO KATEGÓRII ZARADENÉ VŠETKY FONDY NESPADAJÚCE DO INÝCH VYŠŠIE UVEDENÝCH KATEGÓRIÍ.

ZDROJOVÉ DÁTA

PRE KAŽDÝ FOND SÚ POTREBNÉ NASLEDUJÚCE INFORMÁCIE V UVEDENOM FORMÁTE:

 • PLNÝ NÁZOV FONDU A ISIN, VRÁTANE UVEDENIA INVESTIČNEJ SPOLOČNOSTI A MENY, V KTOREJ JE UVEDENÁ CENA PODIELOVÝCH LISTOV;

 

 • KATEGÓRIA PODĽA VYŠŠIE UVEDENÝCH PRAVIDIEL – V SPORNÝCH PRÍPADOCH DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE, NAPRÍKLAD STRUČNÝ POPIS INVESTIČNEJ STRATÉGIE ALEBO ORIENTAČNÁ ŠTRUKTÚRA PORTFÓLIA;

 

 • ČASOVÝ RAD CIEN PODIELOVÝCH LISTOV PRE KAŽDÝ PRACOVNÝ DEŇ V ROKU; AK NIE JE CENA UVEDENÁ Z NEJAKÉHO DÔVODU (NAPR. ŠTÁTNY SVIATOK V LUXEMBURSKU, A POD.) UVÁDZA SA CENA ZA PREDCHÁDZAJÚCI DEŇ;

 

 • ČASOVÝ RAD MUSÍ BYŤ UPRAVENÝ NA PRACOVNÉ DNI NA SLOVENSKU, T.J. BEZ SOBÔT, NEDIEĽ A SLOVENSKÝCH ŠTÁTNYCH SVIATKOV;

SPÔSOB VYHODNOTENIA VÝSLEDKU

VÝSLEDKY BUDÚ PRE KAŽDÚ KATEGÓRIU VYHODNOTENÉ TÝMTO SPÔSOBOM:

 1. PRE KAŽDÝ FOND SA VYPOČÍTA CELKOVÝ ROČNÝ VÝNOS V EUR VYJADRENÝ V % K 29. 12. 2017, ČO JE POSLEDNÝ PRACOVNÝ DEŇ ROKA 2017.
 2. VSTUPNÉ A VÝSTUPNÉ POPLATKY SA NEZOHĽADŇUJÚ, PRETOŽE NEODRÁŽAJÚ KVALITU PORTFÓLIO MANAŽÉRA.
 3. OD CELKOVÉHO ROČNÉHO VÝNOSU SA ODPOČÍTA HODNOTA JEDNOROČNEJ SADZBY EURIBOR PLATNEJ KU KONCU PREDCHÁDZAJÚCEHO ROKA (T.J. 29. 12. 2016), KTORÁ PREDSTAVUJE BEZRIZIKOVÚ INVESTÍCIU.
 4. VÝSLEDOK BUDEME NAZÝVAŤ „NADVÝNOS“ (N).
 5. PRE KAŽDÝ FOND SA VYPOČÍTA VOLATILITA NA BÁZE DENNÝCH VÝNOSOV. PRE FONDY S DENOMINÁCIOU INOU AKO V EUR SA DO VOLATILITY PREMIETNE AJ MENOVÉ RIZIKO.
 6. PRE KAŽDÝ FOND SA VYPOČÍTA PODIEL N / VOLATILITA. TENTO POMER SA NAZÝVA SHARPOV POMER (SHARPE RATIO) A IDE VLASTNE O MIERU NADVÝNOSU V PREPOČTE NA JEDNOTKU CELKOVÉHO RIZIKA VYJADRENÉHO VOLATILITOU. TÁTO HODNOTA JE PODKLADOM PRE VÝPOČET KONEČNÉHO PORADIA.
 7. AK SA NA HODNOTENÉ POZÍCIE V KATEGÓRII KVALIFIKUJÚ VIACERÉ PODFONDY JEDNÉHO FONDU V RÔZNYCH MENÁCH, VYHODNOTÍ SA LEN TÁ MENOVÁ VERZIA, KTORÁ SA UMIESTNILA NAJLEPŠIE.

ZÁVER

VÝSLEDKOM BUDE PRIRADENÉ PORADIE A BUDÚ PUBLIKOVANÉ PODĽA ŠPECIFIKÁCIÍ SPOLOČNOSTI FINCENTRUM. V SÚČASNOSTI PLÁNOVANÉ VYHLASOVANÉ KATEGÓRIE SÚ NASLEDUJÚCE:

1) FOND KRÁTKODOBÝCH INVESTÍCIÍ (KATEGÓRIA ZARADENIA FONDOV (1)),

2) DLHOPISOVÝ FOND (KATEGÓRIA ZARADENIA FONDOV (2)),

3) AKCIOVÝ FOND GLOBÁLNY – ROZVINUTÉ TRHY (KATEGÓRIA ZARADENIA FONDOV (3)),

4) AKCIOVÝ FOND (KATEGÓRIA ZARADENIA FONDOV (4)),

5) KOMODITNÝ FOND (KATEGÓRIA ZARADENIA FONDOV (5)),

6) ZMIEŠANÝ FOND (KATEGÓRIA ZARADENIA FONDOV (6)),

7) INVESTÍCIA ROKA (NAJLEPŠÍ Z VYŠŠIE UVEDENÝCH).

 

POZNÁMKA: KATEGÓRIA, V KTOREJ ŽIADNY FOND SPLŇUJÚCI KRITÉRIÁ NEBUDE MAŤ KLADNÝ NADVÝNOS, NEBUDE VYHLASOVANÁ. VÝNIMKOU JE KATEGÓRIA FOND KRÁTKODOBÝCH INVESTÍCIÍ Z DÔVODU MOŽNÉHO KRATŠIEHO INVESTIČNÉHO HORIZONTU. POKIAĽ V TEJTO KATEGÓRII ŽIADNY FOND NESPLNÍ PODMIENKU KLADNÉHO NADVÝNOSU, BUDE NA TÚTO SKUTOČNOSŤ UPOZORNENÉ A FONDY BUDÚ POROVNÁVANÉ PODĽA ČISTÉHO VÝNOSU K VOLATILITE. ZA TÝCHTO OKOLNOSTÍ VŠAK TIETO FONDY NEBUDÚ ZARADENÉ DO CELKOVÉHO PORADIA.

TOP