Najväčšou prekážkou pri zmene správcu dôchodkových úspor je nájsť si čas a vôľu získať akceptačný list. Samotné získanie tohto dokumentu je pritom veľmi rýchle, rovnako ako aj vypísanie zmluvy.

Akceptačný list je základnou podmienkou na presun druhopilierových úspor do inej spoločnosti. Jeho vydanie je bezplatné, pokiaľ dôchodkové úspory boli počas uplynulých dvanástich mesiacov pod správou iba jednej dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Ak od posledného prestupu uplynul čas kratší ako jeden rok, prestup vás vyjde na 16 eur.

Získať ho môžete osobnou návštevou pobočky Sociálnej poisťovne, kde vám ho vydajú na počkanie. Stačí mať so sebou len preukaz totožnosti. Druhou možnosťou je využiť elektronický prístup cez portál verejnej správy www.slovensko.sk. V prvom prípade bude mať človek v rukách papier, v druhom mu do elektronickej schránky na portáli príde jeho elektronická verzia.

Elektronická verzia nie je intuitívna, ako návšteva pobočky. Treba sa prekliknúť cez „Všeobecná agenda“, ako poskytovateľa služby zvoliť „Sociálna poisťovňa“ a v poli „Elektronický dokument“ napísať žiadosť o akceptačný list. Následne treba žiadosť elektronicky podpísať. Sociálna poisťovňa má na svojej stránke zverejnený postup na získanie akceptačného listu cez portál slovensko.sk.

Akceptačný list a nová zmluva
Najdôležitejším údajom z akceptačného listu je jeho číslo. Nie je teda potrebné prikladať k zmluve dokument. Číslo sa zapisuje do príslušnej kolónky v rámci bežnej zmluvy. V podstate rozdiel medzi novou a prestupovou zmluvou je iba v doplnení čísla akceptačného listu.

Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení môže byť papierová ale i elektronická. Sprostredkovatelia spoločnosti Swiss Life Select Slovensko môžu II. pilier uzatvárať cez klientky portál FiLiP, v ktorom vám stačí podpísať zmluvu v telefóne, na tablete či v počítači.
 

Venovať úvahe o umiestnení dôchodkových úspor pár minút, či nechať si vysvetliť princípy a fungovanie druhého piliera môže pomôcť k dosiahnutiu dôchodku podľa vlastných predstáv.

Venujte pozornosť výberu fondov
Trochu zamyslenia si vyžaduje určenie investičnej stratégie. Môžete si určiť, v akom pomere medzi garantovanú a negarantovanú stratégiu sa má rozdeliť majetok v druhom pilieri a tiež v akom pomere sa majú rozdeliť nasledujúce príspevky. Tieto dva pomery nemusia byť totožné.

Kto hľadá svoju zlatú strednú cestu cez kombináciu fondov, môže svoj majetok alebo nové príspevky rozdeliť iba medzi garantovaný a jeden z negarantovaných fondov. Nie je možná kombinácia troch a viacerých fondov ani kombinácia negarantovaných fondov.

Ako sa rozhodnúť pre správcovskú spoločnosť?
Ktorú spoločnosť si vybrať a ktoré fondy uprednostniť? Značka správcu dôchodkových úspor je prvé kritérium. Dá sa rozhodnúť podľa šírky ponuky investičných stratégií jeho fondov i skúseností či spokojnosti s úrovňou služieb danej finančnej skupiny. Dosahovaná výkonnosť nie je zárukou budúcich výnosov, no pri porovnateľných až totožných investičných stratégiách sa dá orientovať aj podľa nej.

Výber konkrétneho dôchodkového fondu súvisí s dĺžkou času odchodu na dôchodok i vnímaní investičného rizika. Kým investičnému riziku treba porozumieť a pochopiť, že s pribúdajúcim trvaním sporenia sa riziko znižuje, pri veku sporiteľa sú legislatívne obmedzenia. Mladí sporitelia môžu mať v negarantovaných fondoch celý majetok, s pribúdajúcimi rokmi zákon nariaďuje zvýšenie podielu garantovaného fondu. Na vlastnú žiadosť to však môžete zmeniť.

Správne sporenie na dôchodok má zásadný vplyv na životnú úroveň v jeseni života. Venovať úvahe o umiestnení dôchodkových úspor pár minút, či nechať si vysvetliť princípy a fungovanie druhého piliera môže pomôcť k dosiahnutiu dôchodku podľa vlastných predstáv.
 

Chcete si sporiť na dôchodok?

Zanechajte nám kontakt a my sa vám ozveme.

Upozornenie

Tu uvedené informácie predstavujú marketingové oznámenie Swiss Life Select Slovensko, a. s. (ďalej len SLSS) a sú platné ku dňu ich zverejnenia a môžu sa v čase zmeniť. Tieto informácie boli zostavené a spracované zo strany SLSS a vychádzajú zo zdrojov, ktoré SLSS považuje za spoľahlivé. Slúžia len na informačné účely, nepredstavujú akúkoľvek ponuku uzavrieť zmluvu týkajúcu sa akéhokoľvek finančného nástroja v nich uvedeného s osobou, ktorá odpovie na tieto informácie. Taktiež nie sú podkladom na uzatvorenie inej zmluvy, ani sa na ne nemožno odvolávať v súvislosti s dojednaním akéhokoľvek záväzku, nemožno sa na ne spoliehať ako na úplné vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do finančných nástrojov v nich uvedených. Nepredstavujú osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by dostatočne zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho finančnej situácie či investičného cieľa. Možnosti investovania prezentované v tomto dokumente nemusia byť primerané alebo vhodné pre niektorých konkrétnych potenciálnych investorov. SLSS nenesie zodpovednosť za prípadné straty, ktoré vzniknú ich nesprávnou interpretáciou a zlým investičným rozhodnutím. Investície do fondov v sebe nesú riziko kolísania hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výnosy z cenných papierov alebo iných investičných nástrojov dosahované v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov.

Couple dealing with a financial adviser at the bank

Ochrániť úspory pred infláciou? Áno, ale s rozumom

Ak máte v banke nejaké úspory, určite ste v posledných mesiacoch zachytili rôzne odporúčania na ich investovanie. Je to totiž jediná ochrana pred ich znehodnotením infláciou. Je však správne presunúť všetky úspory do investičných nástrojov?

Čítať ďalej
Young Caucasian businessman in denim shirt is sitting in office at table holding hand and using laptop with charts, graphs and diagrams on screen. On table is smartphone and charts. Man working.

Skutočne záleží na pomere akcií a dlhopisov v portfóliu?

Hľadanie najvyššieho výnosu pri akceptovateľnom riziku je výzvou pre každého investičného špecialistu a základnou požiadavkou jeho investorov. V investičnom svete platí, že budúce výnosy sú neisté, preto je najistejšie pozrieť sa do minulosti. Minulosť ukáže, aké zloženie mala mať investícia.

Čítať ďalej
Middle aged mature woman holding paper bill or letter using laptop computer at home for making online payments on website, calculating financial taxes fee cost, reviewing bank account, loan rates.

Nečakajte na politikov. Svoje príspevky na dôchodok môžete meniť už dnes

Odborná verejnosť sa zhodla, že dôchodkové sporenie treba upraviť. Treba napraviť chybu, ktorá nastala pri hromadnom presune sporiteľov do dlhopisových fondov. Pri dlhodobom sporení sú totiž bezpečné stratégie menej výnosné, ako rizikovejšie.

Čítať ďalej
Young Caucasian businessman in denim shirt is sitting in coffee shop at table and is using laptop with charts.

Diverzifikácia investičného portfólia je nevyhnutná, ale pozor na extrémy

Nedávaj všetky vajíčka do jedného košíčka, hovorí stará múdrosť. Jednoducho povedané, rozloženie rizika je vo všeobecnosti rozumné. Viete, čo to v praxi vlastne znamená?

Čítať ďalej
Happy couple counting money on floor at home

Nižší príjem = väčšia finančná rezerva. Koľko by ste mali mať odložené vy?

Finančná rezerva má byť vytvorená vo výške troch až šesť mesačných výdavkov. Aspoň tak to odporúčajú mnohí odborníci z finančného trhu. Prečo práve takýto čas a prečo práve mesačných výdavkov? Čísla nie sú náhodné, ale sú všeobecné.

Čítať ďalej
Family signing home purchase contract on tablet

Rozdiel medzi vkladmi a aktuálnym stavom investičného konta môže byť výrazný. No časom bude iba kladný

Kto aspoň trocha sleduje dianie na kapitálových trhoch, určite mu neunikol výrazný pokles na trhoch. Kým jedni to považujú za vynikajúci moment na investovanie, druhí sa obávajú pokračovania poklesu. Bežný človek, ktorý investuje pravidelne, sa takýmto dilemám vyhne. Jeho jedinou otázkou je, aký bude stav jeho účtu na konci sporenia.

Čítať ďalej